Ett av världens äldsta auktionshus - Anno 1681

Göteborgs Auktionsverk har förrättat auktioner i över 300 år. Verksamheten grundades år 1681 och är därmed ett av världens äldsta auktionshus. Man huserade 1892-2014 i den specialritade auktionskammaren på Tredje Långgatan 7-9 i centrala Göteborg. Från och med januari 2014 finns Göteborgs Auktionsverk i nya lokaler på Värmlandsgatan 2.

Mycket har förändrats sedan år 1681. Samtliga föremål visas såväl på internet som i våra visningslokaler för att nå så många kunder som möjligt, både nationellt och internationellt. Vi är ett levande kunskapsföretag och genom våra erfarna värderingsmän tillhandahåller vi bred kunskap inom ett stort antal expertområden.

År 1680 infördes auktionskammarordningen för Stockholms stad, daterad 27/2 1672, i landets övriga städer. Påföljande år ansökte Göteborgs magistrat om regeringens tillstånd att få inrätta en auktionskammare och redan 1681 inleddes Göteborgs Auktionsverks historia. Göteborgs Auktionsverk är sju år yngre än Stockholms Auktionsverk som grundades år 1674. Stockholms och Göteborgs Auktionsverk är enligt uppgift världens två äldsta registrerade auktionsverksamheter som fortfarande är verksamma.

I Göteborg utövades tillsynen över auktionskammaren av två rådmän med titeln auktionsdirektör. Provisionerna tillföll i början enbart auktionsdirektörerna som med dessa medel bekostade stadens förvaltning, men senare fick samtliga rådmän del av auktionsinkomsterna. Enligt ett kungligt brev daterat 1838 skulle auktionsprovisionerna i Göteborg gå direkt till stadskassan och magistratens ledamöter fick en fast ersättning fram till år 1860. Ett reglemente fastställt av länsstyrelsen år 1922 sorterade auktionskammaren under drätselkammarens första avdelning vilket innebär att det då blivit kommunalt i stället för statligt. Göteborgs Auktionsverk är sedan år 1999 i privat ägo.

De kommunala auktionsverken hade fram till 1970-talet monopol på offentlig auktionsverksamhet och t.ex. Stockholms Auktionsverk höll, enligt de protokoll som finns bevarade, flera auktioner i veckan sedan starten 1674. Vem som helst tilläts att arrangera försäljning genom auktion men monopolet betydde dock att det var Auktionsverket som förrättade själva auktionen. Fram till modern tid är det endast Ostindiska kompaniet (1731-1813) som fått tillstånd att hålla auktioner vid sidan av stadens monopol i Göteborg och ett särskilt auktionsrum inrättades i det Ostindiska huset (nuvarande Göteborgs Stadsmuseum) när det uppfördes 1747-62. I början av 1800-talet försämrades handeln med Kina och år 1813 avvecklades verksamheten och hela Ostindiska huset såldes då genom auktion.

Från början höll Göteborgs Auktionsverk sina auktioner i stadshuset. År 1733 flyttade verksamheten till ett nyuppfört auktionshus i anslutning till stadens Tullpackhus på Smedjegatan 7 och 1862 flyttade man sedermera vidare till det gamla gymnasiehuset på Västra Hamngatan 15. 1892-2014 var Göteborgs Auktionsverk verksamt i den specialritade auktionskammaren på Tredje Långgatan 7-9 som enligt uppgift är Europas äldsta byggnad specifikt uppförd för auktionsverksamhet.

Byggnaden är kulturhistoriskt intressant ur en rad aspekter bland annat genom den långvariga auktionsverksamheten som skedde här. Tegelarkitekturen har inslag av strukturell polykromi, vilket innebär att man använder olikfärgat tegel för att få en levande yta, en teknik som var mycket populär i bland annat i England under 1800-talets senare hälft. Interiören präglas av dekorativa järnkonstruktioner, en typisk inslag för den arkitektoniska estetiken under 1890-talet.